Israel ứng dụng GIS vào quản lý đường sắt

Nhà nước Israel điều hành 3 bến cảng thương mại và tuyến đường sắt dài khoảng 991 km. Cơ quan Ports và Railways (Ports and Railways Authority – PRA) chịu trách nhiệm trong việc phát triển, điều hành, duy trì và quản lý các hoạt động này. Nhà nước Israel dùng GIS quản lý các […]

Xem thêm